Ciljevi udruge

 

Djelovanje Udruge osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ Grada Koprivnice

 

Članstvo  Udruge čine  osobe tjelesnim invaliditetom, članovi obitelji osoba s invaliditetom, stručnjaci, podupiruči članovi i volonteri. Udruga se financira iz Proračuna Grada Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije, i natječaja iz državnog proračuna te sredstava drugih donatora,  članarina, dotacija pravnih i fizičkih osoba te djelatnosti dozvoljenih iz djelovanja Udruge. Grad je Udruzi bez naknade ustupio prostor arhitektonski prilagođen osobama s invaliditetom na korištenje
Na inicijativu Udruge pokrenuto je niz akcija rekonstrukcije i prilagodbe zgrada u kojima se nalaze ustanove od javnog značaja u Gradu Koprivnici te otklanjanje urbanističkih barijera u Gradu Koprivnici. Usluge koje Udruga pruža usmjerene su ka poboljšanju kvalitete življenja članova u svakodnevnom životu, posjećujemo i nepokretne i slabo pokretne članove u njihovim domovima, na liječenju u bolnici ili na rehabilitaciji u toplicama. Članovima s teškim materijalnim i socijalnim statusom, pomažemo na način da potičemo nadležne ustanove  ili jedinice lokalne uprave radi  poboljšanja uvjeta življenja. Temeljni cilj Udruge je aktivno sudjelovanje u neposrednoj primjeni i razvoju socijalnog modela skrbi za svoje članove i sukladno odrednicama Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Repulike Hrvatske za razdoblje 2007-2015.uz posebno pračenje sustava u kojem se osobe s invaliditetom moraju uvažavati  kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima biti uvažavane tako da se u svakodnevnom životu i radu uvažavaju njihove specifične potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo.  Poseban cilj Udruge je isticanje izričite obveze lokalne uprave i samouprave za stvaranje materijalnih, prostornih i drugih preduvjeta za rad i neovisno djelovanje Udruge.

Ciljevi sukladno Statutu:

okupljanje osoba s invaliditetom,njihovih obitelji s ciljem pružanja pomoći i podrške,poticanje mjera za unapređivanje socijalne i zdravstvene zaštite, odgoja i obrazovanja,istraživanja,rehabilitacije, osposobljavanja, zapošljavanja i društvenog života  članova/ -ica,pružanje socijalnih usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i odlukama resornih ministarstava,organiziranje i provođenje izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece,i mladih i odraslih osoba s invaliditetom, promicanje i zaštita interesa pripadnika nacionalnih manjina,ravnopravnost spolova poticanje mjera i radnji na otklanjanju i sprečavanju  graditeljskih prepreka u životu osoba s invaliditetom,predlaganje izmjena i dopuna postojećih i donošenje novih zakonskih propisa u korist osoba s invaliditetom i pružanje pomoći u ostvarivanju njihovih zakonskih prava,kultura i umjetnost,ljudska prava,međunarodna suradnja,obrazovanje, znanost i istraživanje, demokratska politička kultura, gospodarstvo

 

Svrha, područje djelovanja i djelatnosti sukladno Statutu:

Promicanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, zaštita i promicanje društvene afirmacije i integracije osoba s invaliditetom, promicanje položaja i uloge osoba s invaliditetom te njihovih obitelji u društvenoj zajednici,   Republika Hrvatska; međunarodna prijateljstva

-ostale djelatnosti međunarodne suradnje

-odgoj i obrazovanje (razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja, cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih, izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama, odgoj i obrazovanje za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture, odgoj i

obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava, poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju, odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta, međunarodna suradnja i mobilnost u obrazovanju)

-ostale djelatnosti iz područja obrazovanja, znanosti i istraživanja

-socijalna pomoć i podrška (pomoć i podrška starijim osobama, pomoć i podrška osobama s invaliditetom, pomoć i podrška djeci, pomoć i podrška mladima, pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, pomoć i podrška obitelji, pomoć i podrška žrtvama obiteljskog nasilja, ostale djelatnosti socijalne pomoći i podrške)

-socijalne usluge

-ostale socijalne djelatnosti

-obrazovanje za demokratsko građanstvo

-promicanje nenasilja i izgradnja mira

-prevencija nasilja (prevencija nasilja među djecom i mladima, prevencija nasilja u obitelji, prevencija nasilja u vezama, ostale djelatnosti prevencije nasilja)

-volonterstvo (promicanje i razvoj volonterstva, djelatnost volonterskih centara, ostale djelatnosti volonterstva)

-promicanje društvene solidarnosti

-interkulturalni dijalog

-suzbijanje korupcije

-poticanje participativne demokracije/sudjelovanja građana u odlučivanju

-praćenje javnih politika i javno zagovaranje

-razvoj civilnoga društva

-razvoj lokalne zajednice

-inovatorstvo

-socijalno poduzetništvo

-izvedbene umjetnosti

-besplatna pravna pomoć

-pravo na pristup informacijama

-suzbijanje i zaštita od diskriminacije ( Ravnopravnost spolova, suzbijanje rasne diskriminacije, zaštita obitelji, zaštita prava djece, zaštita prava mladih, zaštita prava osoba s invaliditetom, zaštita prava osoba s mentalnom retardacijom, prava osoba starije životne dobi, zaštita prava beskućnika, zaštita prava spolnih i rodnih manjina)

-razvojna suradnja (demokratska tranzicija, mir i sigurnost, ljudska prava, obrazovanje, ravnopravnost spolova)

-sve druge aktivnosti i djelatnosti za ostvarivanje ciljeva udruge u skladu s pozitivnim propisima RH

 

Aktivnosti:

– provedba aktivnosti sukladno Statutu; Planu i programu rada i Financijskom Planu prihoda i rashoda  Udruge za tekuću godinu

– organizacija osnovne djelatnosti, rad ureda , obavljanje administrativno-tajničkih poslova ; organiziranje godišnje Skupštine, sastanaka Upravnog odbora i Nadzornog odbora sukladno Statutu Udruge

– provedba akata i odluka tijela upravljanja Udruge (Skupštine, Upravnog odbora,Nadzornog odbora i Stegovnekomisije
– prisustvovanje stručnim edukativnom događanjima u organizaciji suradničkih udruga, saveza udruga osoba s invaliditetom, lokalne ili državne uprave i institucija važnim za osobe s invaliditetom,

– izrada promotivnih materijala o radu i djelovanju udruge s ciljem informiranja i stvaranja uvjeta za jednake mogućnosti za osobe s invaliditetom u  lokalnoj zajednici,

– obilježavanje dana važnih za osobama s invaliditetom; Međunarodni dan osoba s invaliditetom, 03 prosinac; Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom 05 svibanj;  Nacionalni dan osoba s neuromuskularnim bolestima 21. svibanj ; Europskog tjedna mobilnosti-16-22 rujan;  (pješački vlak, štand, izložbe i prezentacije ortopedskih pomagala i vozila prilagođenih za kretanje  osoba s invaliditetom…), sudjelovanje u aktivnostima obilježavanja dana važnih za Grad Koprivnicu posebno Recital „Rukom u ruci“; Podravski motivi, Renesansni festival, Dan Grada Koprivnice- 04 studeni; Božični sajam izlaganjem radova proizašlih iz kreativnih i drugih aktivnosti Udruge

-aktivnosti za  omogućavanje što većeg broja  parkirališnih  mjesta za osobe s invaliditetom, izdavanje potvrde za ostvarivanje povlaštene telefonske i televizijske  pretplate te  članstvo u HAK-u za osobe s tjelesnim oštećenjem od 80-100%.

– informiranje članova i javnosti   putem elektroničkih i tiskanih medija,  Facebook strabice Udruge, web stranice Udruge,

– aktivnosti na informiranju o važnosti volontiranja te motivacija za volontiranje članova i građana u Udruzi

– provedba  projekata i programa socijalnih usluga koje ne osigurava država tzv izvan institucionalne usluge za neovisno življeže osoba s invaliditetom, obrazovanje i zapošljavanje

 

Svoje temeljne ciljeve Udruga ostvaruje obavljajući sljedeće djelatnosti:

– učlanjuje i vodi evidenciju o članstvu, animira osobe s invaliditetom, članove njihovih obitelji  i prijatelje kao i ugledne javne radnike da se učlanjuju, aktivno sudjeluju u radu ili  podupiru rad Udruge;

– inicira, planira i realizira programe koji promiču socijalni model pristupa osobama s invaliditetom , stvaranje uvjeta za neovisno življenje, što kvalitetniju  medicinsku i  profesionalnu rehabilitaciju, edukaciju, uvjete za obrazovanje i zapošljavanje,

-prikuplja informacije o životnim prilikama članova te inicira provedbu zakona i društvene promjene koje izravno utječu na kvalitetu života osoba s invaliditetom;

 

– aktivno sudjeluje, direktno ili idirektno preko nacionalnih saveza udruga osoba s invaliditetom u predlaganju novih zakona i propisa u korist osoba s invaliditetom, inicira i predlaže izmjene i dopune zakonskih i drugih propisa na lokalnoj i državnoj razini te pomaže članovima u ostvarivanju njihovih prava;

– organizira umjetničko i kreativno izražavanje članova Udruge te kulturno-zabavne programe; stručne i edukativne, sportsko – rekreativne aktivnosti za sve članove Udruge;

-sudjeluje u društvenim događanjima u Gradu Koprivnici u organizaciji Grada ili organizira samostalna događanja radi promocije Udruge i razvoja senzibiliteta građana bez invaliditeta prema osobama s invaliditetom

–  pomaže članovima u ostvarivanju prava na profesionalnu  rehabilitaciju, obrazovanje  i zapošljavanje, kod uklanjanja građevinsko-urbanističkih barijera u domu nakon stradavanja, nabavke ili prilagodbe specijalnih pomagala i u drugim opravdanim prilagodbama; sudjeluje u izradi i provedbi mjera  Strategije jedinstvene potitike  za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice; koordinira programom prijevoza prilagođenim prijevozom na području Grada Koprivnice kao jednu od mjera Strategije jedinstvene potitike  za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice

– surađuje s lokalnom upravom i samoupravom,  institucijama koje su direkto ili indirektno nadležni  za rješavanje problematike osoba s invaliditetom

– surađuje sa srodnim udrugama osoba s invaliditetom  na području cijele Republike Hrvatske, radi razmjene iskustava, planiranja zajedničkih aktivnosti i organiziranja skupova i druženja s ciljem jačanja pokreta osoba s invaliditetom na području cijele Republike Hrvatske

– surađuje s proizvođačima, serviserima i distributerima ortopedskih i drugih tehničkih pomagala za osobe s invaliditetom te specijaliziranim tvrtkama i subjektima spremnim na suradnju;

– zalaže se za primjeren razvoj  izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom na svom području djelovanja;  inicira i potiče akcije vezane za izgradnju, adaptaciju, preuređenje i opremanje objekata i ustanova namijenjenih liječenju i rehabilitaciji, zdravstvenom turizmu, odmoru, rekreaciji i sportu, smještaju, stanovanju, školovanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom;

– obavlja i sve druge poslove koji su od interesa za Udrugu i njezine članove;

 

VIZIJA

Stvaranje sustava izjednačenih uvjetita i mogućnosti, poštivanje prava,  uvažavanje potreba, mogućnosti, poštivanja  dostojanstva osoba s invaliditetom,

 

MISIJA

Aktivno okupljanje osoba s invaliditetom radi promicanja i poticanja društvene skrbi,  zaštite zdravstvenih, socijalnih, humanitarnih i drugih interesa, te ispunjavanje punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i očuvanja dostojanstva osoba s invaliditetom.