24. siječnja 2016.

Bonton u svakodnevnoj komunikaciji s osobama s invaliditetom

Bonton u svakodnevnoj komunikaciji s osobama s invaliditetom
24. siječnja 2016.

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom UN-a

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom UN-a
24. siječnja 2016.

Ostvarivanje prava na ortopedska i druga pomagala

Ostvarivanje prava na ortopedska i druga pomagala (Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN 17/09) PRAVILNIK OBRAZAC  
24. siječnja 2016.

Poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (Odluka o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 8/08) PRAVILNIK  
24. siječnja 2016.

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE

PRAVILNIK O POSTUPKU I NACINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSLOBAÐANJE PLAĆANJA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE PRAVILNIK DOPUNE PRAVILNIKA
24. siječnja 2016.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

PRAVILNIK DOPUNE PRAVILNIKA
24. siječnja 2016.

Akcijski plan Vijeća Europe

Akcijski plan Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom: poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Europi 2006.-2015.
24. siječnja 2016.

PRAVILNIK O OSIGURANJU PRISTUPAČNOSTI GRAÐEVINA OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI

24. siječnja 2016.

ZAKON O SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE

24. siječnja 2016.

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama