PRAVILNIK O OSIGURANJU PRISTUPAČNOSTI GRAÐEVINA OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI

1214

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti