PRAVILNIK O OSIGURANJU PRISTUPAČNOSTI GRAÐEVINA OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI

1375

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti