Udruga “Bolje sutra” – Poziv na dostavu informativne ponude (renovacija kampusa)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Sukladno točki 1.6. Priloga IV. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM “BOLJE SUTRA” GRADA KOPRIVNICE, HR-48000 KOPRIVNICA, HERCEGOVAČKA 1, obvezna je poduzeti sve mjere u skladu s načelom racionalnog i ekonomičnog trošenja sredstava u kontekstu istraživanja trenutne tržišne vrijednosti predmeta nabave. Stoga, dana 31. ožujka 2021. objavljujemo ovaj

POZIV NA DOSTAVU INFORMATIVNE PONUDE

RADI ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA I TRENUTNE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI PREDMETA NABAVE

ZA PREDMET NABAVE RENOVACIJA KAMPUSA, OZNAKA NABAVE 03

Naručitelj UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM “BOLJE SUTRA” GRADA KOPRIVNICE provodi projekt Deinstitucionalizacijom do prava na neovisan život u lokalnoj zajednici (KK.08.1.3.04.0029). Cilj projekta je osigurati adekvatan prostor i potrebnu opremu za OSI skupinu kako bi omogućili izvaninstitucionalnu podršku te pružanje socijalnih usluga u kombinaciji sa psihosocijalnom pomoći. Tijekom projekta će se rekonstruirati i urediti postojeći Kampus u Koprivnici čime će se rekonstruirati i urediti 34 infrastrukturnih jedinica u svrhu deinstitucionalizacije OSI skupine i djece s poteškoćama u razvoju. U projektu osim prijavitelja, sudjeluju Grad Koprivnica i Centar za socijalnu skrb Koprivnica.

Predmet nabave je izvođenje radova na rekonstrukciji građevine, u Koprivnici, kč.br. 4818/1, Trg dr. Žarka Dolinara k.br. 17, a kojim će se rekonstruirati će se i urediti 34 infrastrukturne jedinice. Radovi obuhvaćaju:

–              pripremne radove,

–              betonske radove,

–              armiranobetonske radove,

–              izolaterske radove,

–              gipskartonske radove,

–              zidarske radove,

–              bravarske radove,

–              stolarske radove,

–              keramičarske radove,

–              ličilačke radove,

–              limarske radove,

–              radove na okolišu,

–              radove na hidrotehničkim instalacijama,

–              elektrotehničke radove i

–              strojarske radove.

 

Radovima se obnavlja cijela vanjska ovojnica i krovište cijele zgrade, a od unutarnjih se prostora obnavljaju prostori Naručitelja (unutarnjih gabarita cca 475 m2) te radna okupacija za edukaciju korisnika (unutarnjih gabarita cca 225 m2).

Radovi se izvode sukladno Rješenju o građevinskoj dozvoli, KLASA: UP/I-361-03/20-01/000098, URBROJ: 2137/01-07-01/8-21-0016, od 15. siječnja 2021. i Rješenja o izmjeni i dopuni Građevinske dozvole, KLASA: UP/I-361-03/21-01/000015, URBROJ: 2137/01-07-01/8-21-0005, od 5. ožujka 2021., izdane od strane Koprivničko-križevačke županije, Grada Koprivnice, Upravnog odjela za prostorno uređenje. Navedeni akti se također cjelovito objavljuju uz ovaj Poziv na dostavu ponuda. Projektna dokumentacija (Glavni projekt i pripadajuće mape) koje se javno objavljuju odgovaraju projektnoj dokumentaciji (Glavni projekt i pripadajuće mape) koje su navedene u navedenim aktima.

Molimo zainteresirane gospodarske subjekte dostaviti informativnu ponudu, do najkasnije dana 9. travnja 2021. na adresu Naručitelja UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM “BOLJE SUTRA” GRADA KOPRIVNICE, HR-48000 KOPRIVNICA, HERCEGOVAČKA 1 ili na e-mail nabava.boljesutra@gmail.com.

Nije dozvoljeno mijenjati opis stavki Troškovnika, jediničnu mjeru niti količine koje je Naručitelj odredio.

Informativna ponuda sadrži najmanje ispravno ispunjen Troškovnik u .xls formatu, a može sadržavati i primjedbe i prijedloge gospodarskog subjekta, a koje će Naručitelj u konačnici razmotriti, te izraditi sveobuhvatno Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima. Sukladno točki 6.3. Priloga IV. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj komunikaciju obavlja na način da se očuva zaštita i tajnost podataka u skladu s relevantnim nacionalnim propisima, pa će prilikom izrade Izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima navesti isključivo sadržaj upita, ali ne i podatke o gospodarskom subjektu koji je upit postavio.

Sukladno točki 6.3. Priloga IV. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, komunikacija se s gospodarskim subjektima obavlja putem pošte ili elektroničke pošte, telefaksom ili osobnom dostavom uz potvrdu primitka.

Uz ovaj se Poziv objavljuje:

–          Prijedlog Poziva za dostavu ponuda s obveznom objavom radi istraživanja tržišta i trenutne tržišne vrijednosti predmeta nabave

–          Troškovnik

–          Cjelovita projektna dokumentacija kojoj prileži i Građevinska dozvola

S poštovanjem,

Stručno povjerenstvo naručitelja za provedbu postupka nabave

UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM “BOLJE SUTRA” GRADA KOPRIVNICE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

20210331_Poziv_za_informativne_ponude

20210331_Troskovnik_radovi

Građevinska dozvola_15.01.2021.

Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole

Elaborat zatstite na radu_ Udruga Bolje Sutra – Izmjena projekta -POTPISANO

EZOB_Udruga Bolje sutra -POTPISANO

MAPA 4_Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite_UBS -POTPISANO

Mapa_2_Gra-evinski projekt_Projekt gra-evinske konstrukcije_UBS_ID -POTPISANO

Mapa_3_Gra-evinski projekt_Vodovod i odvodnja_UBS_Izmjena projekta -POTPISANO

Mapa_1_Arhitektonski projekt_Udruga bolje sutra_Izmjena projekta -POTPISANO

Mapa_5_Elektrotehniƒki projekt_izmjene i dopune_udruga Bolje sutra- potpisano

Mapa_6_Strojarski projekt_UBS -digitalno potpisano