CILJEVI UDRUGE

 

Djelovanje Udruge osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice

Članstvo Udruge čine osobe s tjelesnim invaliditetom, članovi obitelji osoba s invaliditetom, stručnjaci, podupirući članovi i volonteri. Udruga se financira iz proračuna Grada Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije i natječaja iz državnog proračuna te sredstava drugih donatora, članarina, dotacija pravnih i fizičkih osoba te djelatnosti dozvoljenih iz djelovanja Udruge. Grad je Udruzi bez naknade ustupio prostor arhitektonski prilagođen osobama s invaliditetom na korištenje.

Na inicijativu Udruge pokrenuto je niz akcija rekonstrukcije i prilagodbe zgrada u kojima se nalaze ustanove od javnog značaja u gradu Koprivnici te otklanjanja urbanističkih barijera.

Usluge koje Udruga pruža usmjerene su poboljšanju kvalitete svakodnevnog života članova. Posjećujemo i nepokretne i slabo pokretne članove u njihovim domovima, na liječenju u bolnici ili na rehabilitaciji u toplicama. Članovima s teškim materijalnim i socijalnim statusom pomažemo tako da potičemo nadležne ustanove ili jedinice lokalne uprave na poboljšanje uvjeta života tih članova.

Temeljni cilj Udruge je aktivno sudjelovanje u neposrednoj primjeni i razvoju socijalnog modela skrbi za svoje članove, sukladno odrednicama aktualne Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Republike Hrvatske, uz posebno praćenje sustava u kojemu se osobe s invaliditetom moraju uvažavati kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima te se u svakodnevnom životu i radu moraju uvažavati njihove specifične potrebe i poštovati njihovo dostojanstvo.

Poseban cilj Udruge je isticanje izričite obveze lokalne uprave i samouprave za stvaranje materijalnih, prostornih i drugih preduvjeta za rad i neovisno djelovanje Udruge.

Ciljevi sukladno Statutu

 • okupljanje osoba s invaliditetom i njihovih obitelji s ciljem pružanja pomoći i podrške
 • poticanje mjera za unapređivanje socijalne i zdravstvene zaštite, odgoja i obrazovanja, istraživanja, rehabilitacije, osposobljavanja, zapošljavanja i društvenog života članova/ -ica
 • pružanje socijalnih usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i odlukama resornih ministarstava
 • organiziranje i provođenje izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece, mladih i odraslih osoba s invaliditetom
 • promicanje i zaštita interesa pripadnika nacionalnih manjina
 • ravnopravnost spolova
 • poticanje mjera i radnji na otklanjanju i sprečavanju graditeljskih prepreka u životu osoba s invaliditetom
 • predlaganje izmjena i dopuna postojećih i donošenje novih zakonskih propisa u korist osoba s invaliditetom i pružanje pomoći u ostvarivanju njihovih zakonskih prava
 • kultura i umjetnost
 • ljudska prava
 • međunarodna suradnja
 • obrazovanje, znanost i istraživanje
 • demokratska politička kultura
 • gospodarstvo

Svrha, područje djelovanja i djelatnosti sukladno Statutu

Promicanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, zaštita i promicanje društvene afirmacije i integracije osoba s invaliditetom, promicanje položaja i uloge osoba s invaliditetom te njihovih obitelji u društvenoj zajednici

 • Republika Hrvatska; međunarodna prijateljstva
 • ostale djelatnosti međunarodne suradnje
 • odgoj i obrazovanje (razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja, cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih, izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama, odgoj i obrazovanje za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture, odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava, poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju, odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta, međunarodna suradnja i mobilnost u obrazovanju)
 • ostale djelatnosti iz područja obrazovanja, znanosti i istraživanja
 • socijalna pomoć i podrška (pomoć i podrška starijim osobama, pomoć i podrška osobama s invaliditetom, pomoć i podrška djeci, pomoć i podrška mladima, pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, pomoć i podrška obitelji, pomoć i podrška žrtvama obiteljskog nasilja, ostale djelatnosti socijalne pomoći i podrške)
 • socijalne usluge
 • ostale socijalne djelatnosti
 • obrazovanje za demokratsko građanstvo
 • promicanje nenasilja i izgradnja mira
 • prevencija nasilja (prevencija nasilja među djecom i mladima, prevencija nasilja u obitelji, prevencija nasilja u vezama, ostale djelatnosti prevencije nasilja)
 • volonterstvo (promicanje i razvoj volonterstva, djelatnost volonterskih centara, ostale djelatnosti volonterstva)
 • promicanje društvene solidarnosti
 • interkulturalni dijalog
 • suzbijanje korupcije
 • poticanje participativne demokracije/sudjelovanja građana u odlučivanju
 • praćenje javnih politika i javno zagovaranje
 • razvoj civilnoga društva
 • razvoj lokalne zajednice
 • inovatorstvo
 • socijalno poduzetništvo
 • izvedbene umjetnosti
 • besplatna pravna pomoć
 • pravo na pristup informacijama
 • suzbijanje i zaštita od diskriminacije (Ravnopravnost spolova, suzbijanje rasne diskriminacije, zaštita obitelji, zaštita prava djece, zaštita prava mladih, zaštita prava osoba s invaliditetom, zaštita prava osoba s mentalnom retardacijom, prava osoba starije životne dobi, zaštita prava beskućnika, zaštita prava spolnih i rodnih manjina)
 • razvojna suradnja (demokratska tranzicija, mir i sigurnost, ljudska prava, obrazovanje, ravnopravnost spolova)
 • sve druge aktivnosti i djelatnosti za ostvarivanje ciljeva udruge u skladu s pozitivnim propisima RH

Aktivnosti

 • provedba aktivnosti sukladno Statutu, Planu i programu rada i Financijskom planu prihoda i rashoda Udruge za tekuću godinu
 • organizacija osnovne djelatnosti, rad ureda, obavljanje administrativno-tajničkih poslova; organiziranje godišnje Skupštine, sastanaka Upravnog odbora i Nadzornog odbora sukladno Statutu Udruge
 • provedba akata i odluka tijela upravljanja Udruge (Skupštine, Upravnog odbora,Nadzornog odbora i Stegovne komisije)
 • prisustvovanje stručnim edukativnom događanjima u organizaciji suradničkih udruga, saveza udruga osoba s invaliditetom, lokalne ili državne uprave i institucija važnim za osobe s invaliditetom
 • izrada promotivnih materijala o radu i djelovanju udruge s ciljem informiranja i stvaranja uvjeta za jednake mogućnosti za osobe s invaliditetom u lokalnoj zajednici
 • obilježavanje dana važnih za osobama s invaliditetom: Međunarodni dan osoba s invaliditetom (3. prosinca), Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom (5. svibnja),  Nacionalni dan osoba s neuromuskularnim bolestima (21. svibnja), Europski tjedan mobilnosti (od 16. do 22. rujna), pješački vlak, štand, izložbe i prezentacije ortopedskih pomagala i vozila prilagođenih za kretanje  osoba s invaliditetom itd., sudjelovanje u aktivnostima obilježavanja dana važnih za Grad Koprivnicu izlaganjem radova proizašlih iz kreativnih i drugih aktivnosti Udruge, posebno Recital „Rukom u ruci“, Podravski motivi, Renesansni festival, Dan Grada Koprivnice, Božićni sajam
 • aktivnosti za omogućavanje što većeg broja parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom, izdavanje potvrde za ostvarivanje povlaštene telefonske i televizijske pretplate te članstvo u HAK-u za osobe s tjelesnim oštećenjem od 80 do 100 posto
 • informiranje članova i javnosti putem elektroničkih i tiskanih medija, Facebook stranice Udruge i web stranice Udruge
 • aktivnosti informiranja o važnosti volontiranja te motiviranje na volontiranje članova i građana u Udruzi
 • provedba projekata i programa socijalnih usluga koje ne osigurava država, tzv. izvaninstitucionalne usluge za neovisno življenje osoba s invaliditetom, obrazovanje i zapošljavanje

Svoje temeljne ciljeve Udruga ostvaruje obavljajući sljedeće djelatnosti:

 • učlanjuje i vodi evidenciju o članstvu, animira osobe s invaliditetom, članove njihovih obitelji i prijatelje kao i ugledne javne djelatnike da se učlanjuju, aktivno sudjeluju u radu ili podupiru rad Udruge
 • inicira, planira i realizira programe koji promiču socijalni model pristupa osobama s invaliditetom, stvaranje uvjeta za neovisno življenje, što kvalitetniju medicinsku i  profesionalnu rehabilitaciju, edukaciju, uvjete za obrazovanje i zapošljavanje
 • prikuplja informacije o životnim prilikama članova te inicira provedbu zakona i društvene promjene koje izravno utječu na kvalitetu života osoba s invaliditetom
 • aktivno sudjeluje, direktno ili indirektno preko nacionalnih saveza udruga osoba s invaliditetom, u predlaganju novih zakona i propisa u korist osoba s invaliditetom, inicira i predlaže izmjene i dopune zakonskih i drugih propisa na lokalnoj i državnoj razini te pomaže članovima u ostvarivanju njihovih prava
 • organizira umjetničko i kreativno izražavanje članova Udruge te kulturno-zabavne programe, stručne i edukativne, sportsko-rekreativne aktivnosti za sve članove Udruge
 • sudjeluje u društvenim događanjima u Gradu Koprivnici u organizaciji Grada ili organizira samostalna događanja radi promocije Udruge i razvoja senzibiliteta građana bez invaliditeta prema osobama s invaliditetom
 • pomaže članovima u ostvarivanju prava na profesionalnu rehabilitaciju, obrazovanje i zapošljavanje, u uklanjanju građevinsko-urbanističkih barijera u domu nakon stradavanja, nabavke ili prilagodbe specijalnih pomagala i u drugim opravdanim prilagodbama; sudjeluje u izradi i provedbi mjera Strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice; koordinira programom prijevoza prilagođenim prijevozom na području Grada Koprivnice kao jednu od mjera Strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice
 • surađuje s lokalnom upravom i samoupravom, institucijama koje su direktno ili indirektno nadležne za rješavanje problematike osoba s invaliditetom
 • surađuje sa srodnim udrugama osoba s invaliditetom na području cijele Republike Hrvatske radi razmjene iskustava, planiranja zajedničkih aktivnosti i organiziranja skupova i druženja s ciljem jačanja pokreta osoba s invaliditetom na području cijele Republike Hrvatske
 • surađuje s proizvođačima, serviserima i distributerima ortopedskih i drugih tehničkih pomagala za osobe s invaliditetom te specijaliziranim tvrtkama i subjektima spremnim na suradnju
 • zalaže se za primjeren razvoj  izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom na svom području djelovanja; inicira i potiče akcije vezane za izgradnju, adaptaciju, preuređenje i opremanje objekata i ustanova namijenjenih liječenju i rehabilitaciji, zdravstvenom turizmu, odmoru, rekreaciji i sportu, smještaju, stanovanju, školovanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom
 • obavlja i sve druge poslove koji su od interesa za Udrugu i njezine članove

VIZIJA

Stvaranje sustava izjednačenih uvjeta i mogućnosti, poštivanje prava, uvažavanje potreba, mogućnosti, poštivanja dostojanstva osoba s invaliditetom.

MISIJA

Aktivno okupljanje osoba s invaliditetom radi promicanja i poticanja društvene skrbi,  zaštite zdravstvenih, socijalnih, humanitarnih i drugih interesa, te ispunjavanje punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i očuvanja dostojanstva osoba s invaliditetom.