Sažetak projekta – Inkluziv ACF

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize započeo je 1. listopada 2021. s provedbom projekta „Inkluziv“ (025) financiranog u okviru Poziva 4 Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, sukladno Pozivu za prijavu malih projekata objavljenog 31. ožujka 2021. godine. Projekt će trajati do 30. rujna 2022. Projekt „Inkluziv“ je podržan sa € 12.726,48 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.
Ciljane skupine projekta su organizacije civilnoga društva (OCD) koje djeluju na područjima I. i II. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave ispodprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj te 60 osoba s invaliditetom s naglaskom na cerebralnu paralizu. Provedbom projekta želi se razriješiti problem manjka kapaciteta OCD-a u segmentu organizacijskih kapaciteta OCD-a, trening lidera za menadžment neprofitnih organizacija, transparentnih i odgovornih upravljačkih procesa i procedura u organizaciji te razvoj komunikacijskog plana.

Sažetak projekta – Inkluziv ACF (cijeli sažetak)